Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení pacienti,

níže uvedené informace slouží pro Vaši informovanost o způsobu, kterým se řídíme při zpracování Vašich osobních údajů, včetně údajů týkajících se Vašeho zdravotního stavu.


Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme Vaše identifikační údaje vyžadované pro poskytování zdravotních služeb, zejména podle požadavků zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. A to v rozsahu potřebném pro provádění laboratorního vyšetření, zejména Vaše identifikační údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu s laboratorním vyšetřením související.


Přístup k osobním údajům

Kromě našich pracovníků mají k Vašim osobním údajům z důvodu plnění právních předpisů nebo uzavřených smluvních vztahů i třetí strany, mezi něž patří kromě zdravotních pojišťoven naši smluvní partneři, kteří se mohou podílet na zpracování Vašich vzorků a správce našeho laboratorního informačního systému:

 

Smluvní laboratoře

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky ÚLBLD VFN a 1. LF UK
http://ulbld.lf1.cuni.cz/

Ústav soudního lékařství a toxikologie VFN a 1. LF  UK Toxikologie
https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/ustav-soudniho-lekarstvi-a-toxikologie-toxikologie/

Ústav dědičných a metabolických poruch VFN a 1. LF UK
http://udmp.lf1.cuni.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
http://www.zuusti.cz/

FN Královské Vinohrady
http://www.fnkv.cz

IMMUNIA, spol. s.r.o.
http://www.immunia.org

Státní zdravotní ústav
http://www.szu.cz

SYNLAB
http://www.synlab.cz

 

Dodavatel a správce našeho laboratorního informačního systému

STAPRO s.r.o., Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice

www.stapro.cz


Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu danou vyhláškou č. 137/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Naše pracoviště zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění legislativou daných povinností v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů. V těchto případech a v případech Vašeho životně důležitého zájmu souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem pro plnění povinností poskytovatele zdravotních služeb a je tudíž pro provedení vyšetření nezbytné. Bez uvedení všech potřebných údajů nelze vyšetření v laboratoři provést. Poskytnutí zkreslených údajů, zejména o zdravotním stavu, může ovlivnit průběh a výsledek léčebné péče.


Práva ve vztahu k ochraně osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu či doplnění osobních údajů,
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování (pouze ve stanovených případech),
  • právo na omezení zpracování (pouze ve stanovených případech),
  • právo na výmaz osobních údajů (pouze ve stanovených případech),
  • právo na přenositelnost údajů (pouze ve stanovených případech),

další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.